پروژه ارتباط بین دو کامپیوتر از طریق پورت سریال است.

این پروژه از یک Vi فرستنده و یک Vi گیرنده تشکیل شده است که از Vi فرستنده یک متن، سه مقدار عددی و یک مقدار منطقی(مانند عکس) را به Vi گیرنده ارسال می کند و مقادیر تغییر کرده روی گیرنده نمایش داده می شود.

در این پروژه نیاز به نرم افزار Virtual Serial Port Driver دارید که آن را نیز آموزش می دهد.

 

این پروژه را می توان بست داد و برای ارتباط بین سخت افزار و کامپیوتر نیز از آن استفاده کرد.

 

برای ارسال تمام فایل های پروژه به همراه نرم افزار های مورد نیاز، با شماره ۰۹۱۹۱۲۸۴۲۴۰ تماس بگیرید.

هزینه ارسال این پروژه ۱۰۰۰۰۰ریال است.

 

همچنین می توانید با پرداخت هزینه و ارسال شماره کارت خودتان به ایمیل زیر فایل ها را دریافت کنید.

info@l-labview.ir